Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)
De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigen.  

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit 2 personeelsleden en 2 ouderleden.  

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Indien het bestuur een besluit zonder instemmingsrecht van de MR toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
       Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
       Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
       Het schoolreglement, schooltijden ect.
       Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
       Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
       De taakverdeling binnen de schoolleiding
       Het vakantierooster
       Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Wat is het verschil met de oudervereniging?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of andere schoolse activiteiten. 

Hoe vaak en waar wordt er vergaderd?
Per jaar komt de MR ongeveer 5-6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op De Antoniusschool en zijn in principe openbaar. Omdat er soms onderwerpen besproken worden die specifieke personen en/of situaties betreft óf die vertrouwelijk zijn graag van tevoren aangeven bij de voorzitter dat men als toehoorder aanwezig wil zijn.

 Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. 

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?
Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of via Schoudercom.

 

Saskia van Rijn (leerkracht) - voorzitter

Florien Hijkoop (leerkracht)

Miranda Berbee (ouder)

Joeri Pacolet (ouder)

Sandra van der Geer (ouder)