Stel cookie voorkeur in

Identiteit

Toontje van ’t Pad Bosch – de Bekker biedt als bovenschools identiteitsbegeleider van de Sophia Stichting, ondersteuning en begeleiding bij het zichtbaar maken en het onder woorden brengen van de identiteit van de school en het Rooms Katholieke in het bijzonder. Kanttekening daarbij is wel dat in een veranderende samenleving ook de school als gemeenschap verandert. Directeuren en leerkrachten zijn niet altijd meer Rooms Katholiek (RK), evenals de ouders van leerlingen. Voorop staat natuurlijk dat er goed onderwijs gegeven wordt op onze school. De Antonius maakt voor haar catechese onderwijs gebruik van de lesmethode Trefwoord.

Lesmethode

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Kernwaarden

Als school dragen wij de kernwaarden van de Sophia Stichting uit naar onze kinderen:

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Saamhorigheid
  • Rechtvaardigheid
  • Zorgzaamheid
  • Vergeving
  • Verwondering

Deze zeven kernwaarden vormen de basis van ons katholieke onderwijs; onderwijs gevoed vanuit de katholieke levensbeschouwing, traditie en cultuur. We baseren ons hierbij op de drieslag die in de katholieke traditie altijd is gehanteerd: dienen, leren en vieren.